A/B Østbanehus

Regler

Nyeste vedtægter

Foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, de læner sig op ad ABF´s standardvedtægter. De seneste vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamlingen i vinteren 2020.

Husorden

Foreningens husorden kan kun ændres på en generalforsamling. Alle er velkommen til at stille forslag til ændringer på den årlige generalforsamling. Den eksisterende husorden beskriver de fleste situationer, som vi mener fremmer god sameksistens og godt naboskab. Den er sidst ændret på generalforsamlingen 2015.

Lejere

En del lejligheder lejes ud af foreningen og af foreningens andelshavere. Dette skal ske i henhold til lejeloven. Viceværten får en del henvendelser vedr. den indvendige vedligeholdelseskonto – hvornår man kan bruge af kontoen og til hvad – her skal reglerne kort nævnes:
”Inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal udlejeren give lejeren skriftlig meddelelse om, hvilke beløb, der ved regnskabsårets afslutning var til rådighed til lejlighedens vedligeholdelse. En negativ saldo kan ikke overføres.

Lejeren kan kræve, at udlejeren foretager hvidtning, maling og tapetsering, når det er nødvendigt, og udgiften kan afholdes af det beløb, der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen.

Lejeren kan endvidere kræve, at det beløb, hvormed saldoen på vedligeholdelseskontoen overstiger et beløb svarende til de seneste 3 års samlede hensættelser, anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Det er dog en betingelse, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand for så vidt angår hvidtning, maling og tapetsering”.

Viceværten kontaktes for at syne lejligheden ift. vedligeholdelsesarbejde. Viceværten melder tilbage til administrator.

Vaskeri

Affald/affaldssortering

”Affald skal behandles smart og det, der kan genanvendes, skal genanvendes”. I Østbanehus er der forskellige faciliteter til at komme af med sit affald, men ikke alt affald kan afleveres i gården, således ikke byggeaffald. Det må heller ikke stilles i storskraldsrummet, det skal man selv bortskaffe.


I det store rum i midten af skuret afleveres dagrenovation og i bunden står to containere til biologisk affald. Der hænger ruller med grønne plastikposer på væggen, som er til fri afbenyttelse, når man skal have nye poser til sin skraldebøtte hjemme. Af hensyn til lugt bedes affaldsposer lukket med knude. Før skuret står containere til aflevering af flasker. Lige ved siden af står en container til metal. På en anden side ind mod skuret står containere til blød og hård plast. Ved siden af står beholder til elektronikaffald.

På bagsiden, op ad skuret, står til den ene side containere til pap og til den anden side containere til aviser & papir. For at der skal plads til mest muligt, bedes alle papstykker foldes helt sammen. Her står også en beholder til batterier.

Modsat åbning ind til dagrenovation, er et aflåst rum – nøglen til hængelåsen åbnes med fællesnøglen – til farligt affald, kasserede hvidevarer og andet elektrisk affald. Døren skal holdes låst af hensyn til børn.

Foreningen har et storskraldsrum, som kan benyttes til ting, der ikke er omfattet af ovennævnte, så som sofaer, tæpper, stole etc. Tingene skal stilles pænt ind, ellers tager skraldemændene billede, som sendes til viceværten, som forklaring på, hvorfor rummet ikke er blevet tømt. Så er det op til viceværten og bestyrelsen at bestille en container og selv tømme rummet. Det er ikke fair!

Har man planer om at komme med en masse affald og ser at rummet er fyldt op, henstiller bestyrelsen til, at man venter, for rummet tømmes hver uge. Ønsker du at bestille en container eller anden afhentning, skal det koordineres med viceværten.

Ansvarsfordeling

Andelshaveren er forpligtet til al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg, inkl. radiatorer og fælles forsynings- og afløbsledninger (primært de lodrette) og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. Andelshaveren har ikke vedligeholdelsespligt ved skader med udsivning af vand i skjulte rør i gulve mellem etageadskillelser eller for synlige rør hos underbo samt i kælder. Udgifter til udbedring af sådanne skader afholdes af andelsforeningen. Se vedtægterne, §9, Vedligeholdelse.

Ombygning af andelslejlighed

Start ombygning af din lejlighed med at se i vedtægterne, specielt § 10, og se også afsnittet ovenover om ansvarsfordeling. Husk at ansøge om forandringer skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden arbejdet starter, dvs. en kort beskrivelse med plantegning.

Ansøgninger mailes (eller lægges i postkassen i vaskeriet, hvis det ikke kan klares på mail) og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, som afholdes ca. hver 3. uge.

For udførlig vejledning i, hvad der skal søges om hos bestyrelsen, og hvad der skal søges om hos kommunen, og hvad der blot skal anmeldes til bestyrelsen, samt hvad det står den enkelte andelshaver frit for at udskifte, læs både i vedtægter og husorden, stk. 14 & 18. Det er dog til enhver tid andelshaverens eget ansvar at arbejdet er udført iht. lovgivningen.

Nedrivning af vægge
Ønsker man, helt eller delvis, at rive en væg ned, skal man sørge for at væggen ikke er bærende. I fald væggen er bærende, skal der søges byggetilladelse hos Københavns kommune. Plantegning for Østbanehus, kan ses i vaskekælderen, på hjemmesiden, og fås hos Københavns miljø- og teknikforvaltning.
Det er andelshaverens fulde ansvar at regler og love bliver overholdt i forbindelse med nedrivning af vægge.
Bestyrelsen skal altid adviseres om nedrivning af vægge.
Følgende link uddyber hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nedrivning af vægge:Vand- og gasinstallationer
Opvaskemaskiner skal anmeldes til bestyrelsen. Vaskemaskine skal man søge bestyrelsen om og der skal foreligge en god grund/lægeerklæring. De nuværende faldstammer kan ikke klare tilkobling af vaskemaskiner.

Installationer skal udføres af en autoriseret installatør. Skal vandet lukkes, skal det ske gennem viceværten og det skal annonceres tre hverdage før. Opslag udfærdiges af installatøren, tidspunkt angives gerne med lidt ekstra tid og hænges i opgangen.

Alle vandinstallationer anmeldes af den autoriserede VVS-installatør, der automatisk indsender en ”færdigmeldingsblanket” til kommunen, når arbejdet er udført. Dette gælder både for ombygninger i køkken, ved nedtagning af gasmåler og afpropning samt ombygninger på badeværelser og for installering af opvaskemaskiner og vaskemaskiner.

Sidenhen kan foreningen ved kontakt til kommunen, f.eks. i forbindelse med en vandskade, få oplyst om hvem installeringen er anmeldt af og om bemeldte er autoriseret.

Rør
Lodrette rør tilhører foreningen og må ikke flyttes. Enhver vinkel og omdirigering af det lige forløb er en potentiel forringelse.
Et knæk på røret kan nemmere tære på røret og der kan forekomme trykfald. Oplever du trykfald – for lidt vand i bruseren eller vandhanen, så kontakt viceværten, som kan finde ud, om der er ændret på rørføringen på strengen et andet sted.
Vælger man at sætte en kappe om sine rør eller på anden måde dække dem til, hæfter man selv for reetablering af kappen ol. ,hvis der skal laves reparationer på rørene.

Nyt gasreglement fra d. 1/1-2020, vedr. tilstrækkelig udluftning i forbindelse med anvendelse af gas til madlavning i køkkener. Da lejlighederne i foreningen ”er født” med gas, kan vi fortsætte som hidtil.

Reglementet kan til gengæld blive relevant i forbindelse med genetablering af gas (hvis det har været afmontereret) og/eller rørføring/placering af komfur ændres.
Dog fortolkes reglerne sådan, at hvis en installation med et gaskomfur eller kogebord nedtages ved fraflytning (som det ofte ses i bygasområder) og der senere opsættes et tilsvarende gasapparat, altså en 1:1-udskiftning, kan kravet om mekanisk udsugning med udledning til det fri fraviges.

M.h.t friskluft kan det opnås, hvis der er 4m3 luft pr m2 i rummet, her kan rummene lægges sammen hvis der ikke er døre imellem.
Da det bliver for teknisk, henviser vi til, at i disse tilfælde kan VVS-installatøren forklarer, hvad der kan gøres i en bygning med naturligt aftræk.


Aftræksmuligheder
Vi har fået så mange spørgsmål vedr. aftræksmuligheder, at vi har valgt at skrive reglerne sammen med foreningens VVS`er, for hvordan det gøres i vores ejendom. Man kan også selv gå ind på følgende hjemmesider hos Bygningsreglementet, Energistyrelsen og Kommunen.

Husets udluftningsmuligheder er naturlige aftrækskanaler i køkken, bad og toilet & vinduer i de fleste rum & ventiler i ydermurene. Her kan være riste eller åbne/lukke anordninger på. Se billeder.
På det nederste testes en aftrækskanal i køkkenet med et stykke smørrebrødspapir for træk og som man kan se, så ”suger” kanalen papiret fast. En lignende aftrækskanal sidder på badeværelset.
På det øverste billede ses et aftræk i ydermuren med en anordning, der ved træk i snor åbner/lukker.

Det er stadig vigtigt at åbne vinduer til udluftning mindst et par gange om dagen. Hvis der er dråber på vinduet, er det et tegn på dårlig udluftning og man bør sørge for længere tids udluftning. Alle kanaler, dem i ydervæg og de lodrette skal selvfølgelig vedligeholdes. Riste som er monteret skal støvsuges eller fysisk renses for nullermænd.

Aftrækskanaler i køkken.
Der må ikke tilsluttes emhætte til aftrækskanalen i køkkenet, det for en dårlig løsning at sætte emhætte op på et bestående naturligt ventilationsanlæg da dette kan give lugtgener i tilstødende lejligheder.

Vi skal nævne at det alene er vejledende fra Sikkerhedsstyrelsen, at man ikke anbefaler at bruge emhætte med recirkulation (kulfilter), når man har gaskomfur, da forbrændingsprodukterne derved bliver sendt rundt i hele rummet og ikke bliver transporteret af den naturlige vej ud igennem et aftræk.
En emhætte med kulfilter er en fin løsning, når man har el/induktionskomfur.


Aftrækskanaler på toilet og badeværelse.
Omkring badeværelser er det ikke noget problem hverken med mekanisk eller naturlig udsug, dog ville det være rart om alle aftræk bare virkede ved naturlig opdrift.

Ændring og nyinstallation af el.
Man skal orientere bestyrelsen når man lægger 3-faset 380 – 420 V ind i lejligheden.
Der skal selvfølgelig bruges en autoriseret installatør med forsikring.

Af hensyn til de andre beboere, skal alle former for strømafbrydelser og evt. adgang til andre lejligheder varsles af den autoriserede elektriker 3 dage før arbejdet udføres.

Salg af andelsbolig

Ved salg af andelsbolig kan du henvende dig til administrator, der kan guide dig eller du kan gå direkte på Boligexpertens Probosystem.

Vær opmærksom på, at skal du have vurderet din lejlighed, skal du bruge vurderingsfirmaet Topdahl ApS, www.topdahl.dk, tlf. 3331 3313

Vær også opmærksom på, at det er vedtaget på generalforsamling 2019, at der skal udføres el og VVS-tjek i forbindelse med salg. Dette skal laves af hhv. en autoriseret elektriker og VVS`er. Se i øvrigt ”Nyeste vedtægter”.

Fremleje af lejlighed/udlejning af værelse

En andelshaver kan fremleje i en begrænset periode, 2 år, når han har beboet andelslejligheden i normalt mindst et år. Læs vedtægterne §11, hvis du påtænker at fremleje.
Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen, se § 11.3.

Man kan også kontakte administrator med spørgsmål.